Begra ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd

Om onze professionaliteit nog verder te verbeteren, is Begra Magazijninrichting BV vanaf november 2012 officieel gecertificeerd.

Het betreft de certificeringen ISO 9001 en ISO 14001 opgesteld door 'de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)' de internationale organisatie die normen vaststelt.

ISO 9001 ISO 14001 

Waarom juist deze certificeringen?

ISO 9001

ISO9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement.  De norm legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

De bedoeling van deze norm is niet om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Een minder formele omschrijving van ISO 9001 die wel eens gehanteerd wordt is:

• Zeg wat je doet
• Doe wat je zegt
• Bewijs het

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van een bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar sommige gemeenten vragen erom bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden, die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

De eisen bij ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

• Milieubeleid
• Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan
• Implementatie en uitvoering
• Controle en corrigerende maatregelen
• Beoordeling door de directie

Het ISO 14001-systeem is dusdanig opgezet dat het optimaal met ISO 9001 te integreren is.

ISO 14001


Wat houdt dit in voor Begra Magazijninrichting BV?

ISO 9001:2008
 
Bij het woord kwaliteit moet in eerste instantie worden gedacht aan de kwaliteit van de procesbeheersing binnen ons bedrijf. Dit heeft uiteraard ook positieve consequenties voor de kwaliteit van zowel onze eindproducten als diensten.

Doel is om met ISO 9001 de diverse primaire en secundaire processen die moeten leiden tot het beoogde eindproduct of dienst, worden omschreven en beheersbaar te maken. De betrokken processtromen worden hiertoe in kaart gebracht en de wijze waarop ieder zijn of haar taak dient te vervullen, wordt in deze processen vastgelegd. Kortom; wat doen we en wie doet wat. Hiermee wordt de effectiviteit en efficiency binnen onze organisatie verbeterd. Daarnaast worden - door het inzicht in en afbakening van (contractuele) afspraken - vele risico’s beperkt en/of voorkomen.

Belangrijke aspecten zijn daarnaast onder andere:

• Continu meten, analyseren en verbeteren
• Processen binnen het bedrijf in kaart brengen
• Meten klanttevredenheid
• Uitvoeren van interne audits
• Houden van directiebeoordeling
• Beschikbaar stellen en onderhouden van middelen en medewerkers.

ISO 14001:2004

ISO 14001 is een systeem waarmee de organisatie haar milieubeleid ontwikkelt en implementeert om haar milieuaspecten te managen.

Bij het woord milieu moet in eerste instantie worden gedacht aan de omgeving van onze organisatie. Het betreft de omgeving met inbegrip van lucht, water, bodem, flora, fauna, mensen, natuurlijke hulpbronnen en de onderlinge samenhang.

Er bestaan geen wettelijke verplichtingen tot het bezitten van het ISO 14001 certificaat. Echter kan dit gewenst en zelfs vereist worden door onze opdrachtgever(s).

De betreffende milieuaspecten zijn onder andere:

• Emissie naar lucht. Zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot van wagens.
• Lozingen op het water. Zoals bijvoorbeeld lozing water op riool.
• Lozingen op het land. Zoals bijvoorbeeld uitrijden van mest.
• Gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van hout en papier.
• Energieverbruik. Zoals bijvoorbeeld  gas, water en licht.
• Energie-uitstoot: warmte, stralingen en trillingen. Zoals bijvoorbeeld heien in grond en kachels.
• Afval en bijproducten. Zoals bijvoorbeeld toners van printers, ijzer.
• Fysieke eigenschappen: grootte/vorm/kleur uiterlijk. Zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een huis.

Om al deze milieuaspecten, effecten en maatregelen in kaart te brengen, zal de volgende werkwijze gevolgd worden:

• Beoordeling van de huidige milieu- vestigings-  en omgevingsvergunningen
• Inventarisatie en evaluatie van milieuaspecten, - effecten en van toepassing zijnde wet - en regelgeving uitvoeren en documenteren.
• Vastleggen van controlepunten c.q. meetmethoden: bepalen milieubeleid en op basis hiervan bepalen belangrijke milieueffecten (prioritering) en daaraan doelstellingen en verbeterprogramma’s plannen en koppelen;
• Afstemmen en afspraken maken: procedures en documenten opstellen.
• Voldoen aan de milieuwetgeving.

Belangrijke aspecten, naast het hiervoor genoemde, bij het milieumanagementsysteem zijn:

• Continu meten, analyseren en verbeteren.
• Uitvoeren van interne audits.
• Houden van directiebeoordeling.  
• Beschikbaar stellen en onderhouden van middelen aan medewerkers.

ISO certificeringen zijn behaald in samenwerking met:

Van Mun Advies

Hèt adviesbureau en opleidingsinstituut met betrekking tot kwaliteit, arbo (veiligheid en gezondheid) en milieu.

Meer informatie op:

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

NCKBV