Milieudoelstellingen en duurzaamheid

Inleiding

Begra Magazijninrichting BV streeft altijd naar een zo transparant mogelijke communicatie met al haar in- en externe doelgroepen. Dat doen wij ook met de communicatie rondom milieu. Dit communicatieplan beschrijft de manier waarop het communicatieproces rondom milieu is geregeld, welke communicatiemiddelen er worden ingezet en welke doelgroepen Begra Magazijninrichting BV wanneer wil bereiken.

milieu en duurzaamheid

Communicatiedoelstellingen


Communicatiedoelstellingen intern:
• Medewerkers zijn geïnformeerd over de milieudoelstellingen en de maatregelen die Begra Magazijninrichting BV neemt om zijn CO2-uitstoot te reduceren;
• Medewerkers weten welke individuele en collectieve bijdrage ze kunnen leveren aan het energiebeleid;

Communicatiedoelstellingen extern:
• Belanghebbenden zijn op de hoogte van de milieudoelstellingen en de maatregelen die Begra neemt om zijn CO2-uitstoot te reduceren;
• Belanghebbenden zijn op de hoogte van de vorderingen die Begra maakt op het gebied van het energiebeleid;
• Belanghebbenden voelen zich uitgenodigd om mee te denken over de bijdrage die zij samen met Begra kunnen leveren aan het energiebeleid.

Doelgroepen / stakeholders

Doelgroepen intern:
Directie Begra Magazijninrichting BV, managementteam en personeelsvertegenwoordiging
(via diverse vormen van afdelingsoverleg).

Doelgroepen extern:
Opdrachtgevers, leveranciers en (onder)aannemers, branchegenoten, overheden/gemeentes en omgeving (omwonenden, bedrijven en dergelijke).
 
Middelen

Communicatiemiddelen rondom milieu en certificering ISO 14001:
1.    Intern
2.    Extern

INTERN    
Communicatiemiddel Termijn Verantwoordelijke
Managementteamoverleg
- Besluitvorming/strategie
- KAM-beleid en -doelstellingen
- Voortgang en status milieuprogramma/plan van aanpak
Conform proc. 1.4 overlegstructuur/ communicatie Directeur
Jaarplan/jaarverslag/milieubeleid
- Directiebeoordeling / jaarverslag
Conform proc. 2.2 directiebeoordeling Directeur
Personeelsoverleg
- KAM-systeem / procedures / (milieu)instructies
- Doelstellingen
- Voortgang en status milieuprogramma/plan van aanpak
Conform proc. 1.4 overlegstructuur/ communicatie Managing Director
Nieuwsbrief
- KAM-beleid
- Doelstellingen
- Voortgang en status milieuprogramma/plan van aanpak
Halfjaarlijks Managing Director
KAM-systeem
- Procedures, waaronder klachten, melding milieu-incidenten evt. bij Bevoegd Gezag, e.d.
- (Milieu)instructies / training en opleiding – ALLEEN RELEVANTE MILIEU-INSTRUCTIE EN TRAINING
- Formulieren
Bij uitgifte en wijzigingen Managing Director

 

EXTERN    
Communicatiemiddel Termijn Verantwoordelijke
Internet
Begra informeert zijn doelgroepen over het KAM-beleid, -doelstellingen, klachtenprocedure en waar nodig de voortgang milieuprogramma/plan van aanpak op de website.
Jaarlijks KAM-functionaris
Persberichten
Begra communiceert via persberichten over de activiteiten op het gebied van milieu en deelname aan initiatieven.
Ad hoc, indien van meerwaarde voor Begra KAM-functionaris
Calamiteiten/incidenten
Aan Inspectie SZW en/of ander Bevoegd Gezag wordt, indien noodzakelijk, gemeld wanneer er (milieu-)incidenten en ongevallen zijn geweest.
Indien dit zich voordoet Directeur
Vergunningen
Aan Bevoegd Gezag wordt gemeld wanneer er wijzigingen in de inrichting/het pand of de activiteiten zijn geweest.
Indien dit zich voordoet Directeur
Directe correspondentie met Bevoegd Gezag:
Correspondentie vindt plaats over:
- rapportages milieu;
- emissies;
- afhandeling van bij de overheid ingediende klachten;
- intern calamiteitenplan.

Maar ook:

- Correspondentie vóór de certificatie van het ISO 14001-managementsysteem. Het Bevoegd Gezag krijgt van tevoren ruimte om aandachtspunten te schetsen.
- Bij de voorbereiding van besluiten met mogelijk belangrijke consequenties voor doel- en taakstellingen op het gebied van milieu.
- Bij het opstellen en/of wijzigen van procedures aangaande de communicatie met het Bevoegd Gezag (1.4 overlegstructuur en B06 communicatieplan – dit plan dus).
Bij uitgifte en wijzigingen Managing Director

Verantwoordelijkheid

Dit communicatieplan valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Begra Magazijninrichting BV. Bij de invulling van de verschillende middelen en activiteiten is/wordt de afdeling KAM nadrukkelijk betrokken.