KAM-beleid - Kwaliteit, Arbo en Milieu

Kwaliteit
De directie van Optimum Storage Solutions BV (OSS)  heeft als doel gesteld om de klant optimaal te bedienen en te ontzorgen binnen haar specialisme magazijninrichting. Optimum Storage Solutions bestaat uit een groep van bedrijven, waarbij elk bedrijf op unieke wijze een bijdrage levert aan dat doel. Het bedrijf voldoet aan de geldende producteisen, arbo- en milieuwet- en regelgeving. Voor de borging, beheersing en verbetering van processen, de kwaliteit van product of dienst en arbeidsomstandigheden zijn de processen vastgelegd in een managementsysteem volgens NEN-EN 9001 en VCA**.

Arbo
De directie van Optimum Storage Solutions ziet het als haar plicht om naar best vermogen voor haar medewerkers de optimale arbeidsomstandigheden te creëren. Daarbij staat de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerker centraal. Om dit te realiseren werken wij met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen. Het bedrijf voert een beleid om de arbeidsomstandigheden te beheersen, te verbeteren en te bevorderen, door middel van continue verbetering van de processen volgens PCDA-cirkel (plan, do, check, act) zoals vastgelegd in het management systeem. Het beleid is er op gericht om letsel en/of schade aan mens te voorkomen.

kwaliteit, arbo en milieu

Milieu
De directie is erg milieubewust en heeft als doelstelling te voldoen aan geldende milieuwet- en regelgeving en is altijd op zoek naar duurzame oplossingen. De belasting van het milieu wordt waar mogelijk beperkt.

MVO
Het bedrijf heeft in 2018 een MVO-verklaring onder begeleiding van de kracht van new business behaald. Het belang van maatschappelijk ondernemen wordt door de directie onderkend en erkend. Het aangaan van een duurzame relatie met mens, maatschappij en milieu zijn kernwaarden binnen onze organisatie.

Optimum Storage Solutions heeft zeer betrokken medewerkers, zij dragen de kernwaarden van ons bedrijf uit. Zij zijn op afdelingsniveau betrokken bij het tot stand komen van doelstellingen per afdeling. De organisatie heeft een zelfregulerend karakter, dit geeft de directie het commitment van de werknemers bij uitvoering van bovenstaande beleid. Jaarlijks worden de doelstellingen per bedrijf en afdeling gepresenteerd tijdens de strategiepresentatie. Daarnaast worden deze beheerst en bewaakt in het managementoverleg (TVO).

Het opgestelde managementsysteem voor kwaliteit en arbo wordt intern bewaakt door de KAM-functionaris. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de geldende versies van de normen/erkenningen: NEN-EN-ISO 9001 en VCA**.

Opgesteld namens de directie, Oss 31 augustus 2018